Carcassonne spel recensie: ideaal familie bordspel! - Bordspeltijd (2023)

Ken je Carcassonne? Nee? Dan raad ik je aan wel even aandachtig door deze recensie heen te lopen. Carcassonne is namelijk in onze ogen een erg leuk spel en zeker de moeite waard om te proberen. Het is best populair en heeft ondertussen al een groot aantal uitbreidingen. En geloof me, als je eenmaal start met het basisspel wil je heel snel wat nieuwe uitbreidingen proberen!

Carcassonne basisspel – nieuwe editie
Auteur: Klaas-Jurgen Wrede
Uitgever: 999Games
Speeltijd 30 minuten (met twee spelers 15-30 minuten)
2 tot 5 spelers

Doel in het bordspel Carcassonne

Je probeert de Franse stad Carcassonne op te bouwen. Dat doeje door om de beurt tegels aan te leggen en zo projecten of bouwwerken af temaken. Tegels vormen combinaties van wegen, steden, kloosters en grasvlaktes. Hoebeter en slimmer je deze aan elkaar weet de borduren, hoe meer punten het jouwkan opleveren. Hoe groter projecten worden, des te meer punten. We behandelenin deze recensie over Carcassonne alleen het basisspel. Dat kun je overigensheerlijk snel spelen, in ongeveer 15 tot 30 minuten kun je prima een spelletjeCarcassonne spelen!

Start van een Carcassonne spel

Kijk en hier kunnen we kracht van Carcassonne ook evenaanstippen. Want eigenlijk hoef je de spelregels maar amper door te nemen, ener is haast niets nodig om te kunnen starten!

Carcassonne spel recensie: ideaal familie bordspel! - Bordspeltijd (1)

Iedere speler krijgt 7 horigen in zijn eigen kleur en éénvoor op het scorebord. Er is een speciale starttegel, die komt op het middenvan de tafel. Iedere speler krijgt één tegel, de rest van de tegels (totaal 72stuks) komen op een trekstapel. Je krijgt overigens ook twee mini-uitbreidingenbij het nieuwe basisspel, daar komen we straks nog even op terug!

En dat is het eigenlijk wel. Tijd om Carcassonne te spelen!

Carcassonne spel recensie: ideaal familie bordspel! - Bordspeltijd (2)

Om en om een tegel aanleggen tijdens je beurt

De eerste speler start door zijn tegel aan te leggen aan destarttegel. Je legt tegels altijd met de regen soort aan soort. Dus een wegverbind je met een weg, stad aan stad en weide aan weide. Simpeler kan heteigenlijk niet zijn toch?

Nadat je je tegel hebt aangelegd mag je één horige op dietegel zetten, bijvoorbeeld op de stad. Staat er al een horige (van jou of eenandere speler) op datzelfde project? Dan mag dat helaas niet. Wat je dan welkunt doen is de tegel er net naast leggen en daar je horige opzetten. Wellichtkun je die tegel nog verbinden met een tegel die je in een latere beurt krijgt.Je deelt dan uiteindelijk de punten bij een gelijkstand. De speler met demeeste horigen op één project krijgt alle punten voor zichzelf. Steeds na jebeurt trek je direct een nieuwe tegel van de stapel. Zo, nu is de volgende!

Carcassonne spel recensie: ideaal familie bordspel! - Bordspeltijd (3)

Welke rollen nemen horigen aan in Carcassonne?

Horigen nemen rollen aan, afhankelijk van op welk projectjij ze plaatst. Oh, en dat doet er eigenlijk verder helemaal niet toe. Wij zelfgebruiken de namen helemaal niet. Buiten dat we ‘platte’ zeggen voor een boer, puur omdat deze plat op de tegelskomt te leggen.

 • Op een stad wordt jouw horige een ridder
 • Op het klooster wordt jouw horige een monnik
 • In de weide een boer (deze leg je plat)
 • En op wegen een dief

Punten scoren door verschillende projecten

Steeds als het lukt een bouwwerk af te maken, worden directde punten geteld. Stelt je maakt een weg af van in totaal 4 tegels lang, danmag je 4 punten vooruit op het scorebord. Je pakt je horige terug en zet directde 4 punten vooruit.

Door punten af te ronden krijg je ook je horige terug. Eengoede tip om mee te nemen is dat je ervoor zorgt dat je geen horigen meer overhebt. Je kunt er beter altijd eentje achter de hand houden. Daarmee maak je dandirect kleine projectjes mee af in je beurt. Bijvoorbeeld een weggetje voor 2of 3 punten. Kun je geen punten scoren? Dan bewaar je die laatste horige gewoontot je volgende beurt, misschien lukt het dan weer wel.

Punten voor wegen ensteden

 • Afgebouwde wegen brengen 1 punt per tegel op.
 • Afgebouwde steden brengen 2 punten per tegel op,plus 2 punten voor ieder wapenschild in de stad.

Punten scoren metkloosters

Carcassonne spel recensie: ideaal familie bordspel! - Bordspeltijd (4)

Een klooster is af te bouwen door deze te omringen mettegels. Je krijgt dan een vlak van 3 bij 3 tegels. Dat geeft je 9 punten bijhet voltooien.

Boeren plaatsen ineen weide voor extra punten tijdens de eindtelling

Met boeren kun je erg veel punten halen op het einde van hetspel. Maar dan moet het wel lukken om ze slim te plaatsen op een stuk gras. Datgras wordt dan de weide van jouw boer, en grenst tot het wordt onderbroken doorbijvoorbeeld een weg of stad. Iedere stad die afgebouwd is en aangrenzend isaan de weide van de boer levert 3 punten op. Dat kan best oplopen, 8 steden iszeker geen uitzonderingen. Dat betekent 24 punten op het einde van het spel!Maar kijk wel uit, want een boer krijg je niet meer terug en ben je tot heteinde toe kwijt.

Punten telling aan het einde van het spel

Carcassonne spel recensie: ideaal familie bordspel! - Bordspeltijd (5)

Als alle tegels aangelegd zijn, is het spel afgelopen. Alleonafgebouwde bouwwerken waarop een horige staat worden dan geteld. Degene metde meeste punten wint het spel.

Vergeet dan niet om ook de boeren in de weiden te tellen.Die kunnen nog heel wat punten opleveren op het einde van het spel. Het zalniet voor het eerst zijn dat iemand die al heel het spel achteraan loopt alsnogwint door goed geplaatste boeren!

 • Wegen die niet afgebouwd zijn leveren 1 punt pertegel op.
 • Steden die niet afgebouwd zijn brengen 1 puntper tegel en 1 punt voor iedere wapenschild op.
 • Onafgebouwde kloosters geven 1 punt perlandtegel (bijvoorbeeld 5 punten uit maximaal 9 punten).
 • Voor boeren ontvang je 3 punten per afgebouwdestad in de weide.

Carcassonne basisspel nieuwe editie met rivier en abt

Erg leuk is dat je tegenwoordig met de nieuwe editie van hetCarcassonne basisspel direct ook twee mini-uitbreidingen erbij krijgt. Dat zijnCarcassonne De Rivier en De Abt.

Carcassonne spel recensie: ideaal familie bordspel! - Bordspeltijd (6)

Bij Carcassonne De Rivier zitten 12 landtegels, in de vormvan een rivier met een starttegel en een eindtegel. De tegels van de rivierblijven apart van het basisspel, daarmee start je het spel. Om en om leg je éénvan de riviertegels aan. Je mag daar ook direct horigen op plaatsen.

Carcassonne spel recensie: ideaal familie bordspel! - Bordspeltijd (7)

Met mini-uitbreiding Carcassonne De Abt krijg je één extrameeple per speler, de Abt. Een hele kleine uitbreiding, maar het brengt wel eennieuwe interessante mogelijkheid met zich mee. Je mag met een Abt alleen op eenklooster of een tuin gaan staan. Tuinen staan op sommige tegels in hetbasisspel afgebeeld. Net als een klooster maak je tuinen af door 3 bij 3 hokjesrondom de tegels compleet te maken. Beide zijn 9 punten waard. Maar, hetmooiste moet nog komen. De Abt heeft een extra eigenschap, je mag hem alwegnemen van het bord voordat deze afgebouwd is. Dat mag alleen als je in jouwbeurt een tegel aanlegt zonder een nieuwe horige te plaatsen. Je krijgt dan depunten naar gelang de hoeveelheid tegels die al rondom je klooster of tuinliggen.

Wat vinden wij van Carcassonne?

Dat mag wel duidelijk zijn, wij zijn lyrisch vanCarcassonne! Geloof ons maar gewoon dat je geen genoeg gaat krijgen vanCarcassonne. Erg leuk om met de gehele familie te spelen, en erg gemakkelijk omte introduceren voor nieuwe spelers.

Carcassonne is voornamelijk een tactisch spel, je krijgtsteeds één tegel en probeert die tegel zo goed mogelijk te plaatsen. Dat neemtniet weg dat je wel strategie kan toepassen. Vooral met boeren waarmee je ophet einde kan scoren moet je toch wel wat strategischer omgaan. Zeker als eenweiland bijna heel het speelbord rond gaat wil jij daar liggen met een ‘platte’. En dat loopt vaak uit op eenheuse strijd om de meeste boeren in dat stukje wei te krijgen.

Carcassonne spel recensie: ideaal familie bordspel! - Bordspeltijd (8)

Het enige minpuntje is dat je soms wel een beetje geluk moethebben met je tegels. Aan de andere kant is het spel wel gewoon goedgebalanceerd. Door slim aan te leggen kun je je eigen bouwwerken verdedigen envoorkomen dat ze worden ingepikt. Of zelfs het compleet klemzetten van anderebouwwerken zodat ze niet meer af komen, door je tegel bewust op een bepaaldemanier te plaatsen.

We gaven al aan dat de spelers van Carcassonne goed tevolgen zijn. Tijdens het spel zal het wel eens voorkomen dat je er even nietuit komt, maar met sprekende voorbeelden in het boekje komt dat wel goed. Goedevoorbeelden met puntentellingen van afgeronde wegen, steden en kloosters, engoede toelichting over boeren en de telling daarvan. En nogmaals, deCarcassonne spelregels zijn heel makkelijk uit te leggen aan nieuwe spelers.Bij ons komt het spel daarom vaak even op tafel als er iemand meespeelt die watminder in bordspellen thuis is.

Carcassonne uitbreiding, welke is het leukst?

Voor Carcassonne is een legio aan uitbreidingen beschikbaar. Ben je benieuwd naar ons advies voor de leukste Carcassonne uitbreiding? Lees dan ook: De beste Carcassonne uitbreidingen in één overzicht.

Carcassonne Big Box 3

Mocht je Carcassonne wel wat lijken, kun je ook eens een blik werpen op de Carcassonne Big Box 3. Je krijgt daarmee echt een mooie set waar je voorlopig mee vooruit kan. En ook best voordelig, waarschijnlijk zouden 9 van de 10 mensen een uitbreiding kopen bij alleen het basisspel. Je krijgt dan een hele rijke starter kit:

 • Basisspel Carcassonne (alles in nieuwe editie).

Twee complete uitbreidingen

 • Carcassonne Kathedralen & Herbergen
 • Carcassonne Kooplieden & Bouwmeesters

9 mini-uitbreidingen

 • Carcassonne De Abt
 • Carcassonne De Rivier
 • Carcassonne De Vliegtuigen
 • Carcassonne De Veerboten
 • Carcassonne Nieuwsberichten
 • Carcassonne De Goudmijnen
 • Carcassonne Tovenaar & Heks
 • Carcassonne De Rovers
 • Carcassonne De Graancirkels

Carcassonne spel recensie: ideaal familie bordspel! - Bordspeltijd (9)

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nicola Considine CPA

Last Updated: 04/16/2023

Views: 5332

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nicola Considine CPA

Birthday: 1993-02-26

Address: 3809 Clinton Inlet, East Aleisha, UT 46318-2392

Phone: +2681424145499

Job: Government Technician

Hobby: Calligraphy, Lego building, Worldbuilding, Shooting, Bird watching, Shopping, Cooking

Introduction: My name is Nicola Considine CPA, I am a determined, witty, powerful, brainy, open, smiling, proud person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.